Om SMAP

 

SMAP er et forskningsprosjekt som er finansiert av store offentlige og private aktører, samt av Norges Forskningsråd. Resultatet av prosjektet skal bli til et kvalitetsmerke for gode arbeidsplasser, med rundt 60 kriterier knyttet til hva som er gode arbeidsplassløsninger fra et brukerperspektiv. I SMAP-systemet vil det være poengivning knyttet til blant annet riktig beliggenhet, planløsninger tilpasset arbeidsoppgaver, gode brukerprosesser og godt innemiljø. Mellomrom er prosjekteier av SMAP, og jobber aktivt med dette i alle våre prosjekter.

Å skille mellom åpne og lukkede kontorløsninger er en altfor grov kategorisering, og utelater flere kritiske faktorer som akustikk, estetikk, siktlinjer, romopplevelse og identitetsfølelse. Disse faktorene er så avgjørende at et stort antall studier blir irrelevante.

Les mer om forskningsprosjektet SMAP i utdraget under - hentet fra artikkel fra HiB

God arbeidsplassarkitektur skal bli merkevare

 

Eit nytt forskingsprosjekt ved HiB skal sørge for at kontorbygg som fremjar produktive og helsefremjande arbeidsplassar får eit eige kvalitetsmerke.

 

Har du kjent på kroppen korleis dei fysiske omgjevnadane på arbeidsplassen påvirkar produktivitet, helse og arbeidsmiljø? Svaret for dei fleste er nok ja. Likevel er det gjort lite forsking i Norge på kva som kjenneteiknar gode og dårlege kontorbygg. Forskingsprosjektet som vert leia av professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen skal bøte på dette.

-  Dette er eit innovasjonsprosjekt som tek sikte på å utvikle eit nytt system for å kartlegge og vurdere bygg, fortel Thuen. 

Skal gjere målingar i bedrifter


Kvalitetsmerket har fått den førebelse arbeidstittelen SMAP: Smart – Atrraktiv – Produktiv. Bygg som innfrir eit sett med vurderingskriterium vil i framtida kunne bli sertifisert med dette merket.

 

Til grunn for merkeordninga skal det ligge forsking som dokumenterer kva slags arbeidsplassarkitektur som fremjar verdiskapande, produktive og helsefremjande verksemder. 

- I dette arbeidet vil gjere forskjellige typar undersøkingar. Ein del vil handle om å gå systematisk gjennom forskinga som finnest på området. Dessutan vil vi gå ut i ulike bedrifter og gjere målingar på til dømes inneklima, lys, støyforhold og liknande, fortel Thuen. 

Intervju og spørreskjema blir også ein del av kartlegginga. Undersøkingane skal mellom anna seie noko om effektar av arkitektur på helse, produktivitet og innovasjon.

Meir kunnskap - betre arkiktektur


- Kva håpar de ei slik merkeordning vil ha å seie for framtidige bygg?
- Vi håpar og trur det vil føre til at utbyggarar og bedrifter kan ta meir informerte val i samband med nybygg og ombyggingar, med utgangspunkt i kva som er mest trivsels- og produktivitetsfremjande for dei som skal jobbe i bygget, seier Thuen. 


Med på laget er bedrifter som Caverion, Kinnarps, Link Arkiktektur, Norwegian Property, Multiconsult og Mellomrom Arkitekturpsykologi AS. 
- Dette er eit tverrfagleg prosjekt mellom byggfag og psykologi, og mellom forsking og praksis. Verksemdene har mykje erfaringsbasert kunnskap, men i mindre grad forskingsbasert kunnskap. Dei jobbar med dette til dagleg og ønskjer å bidra til å dokumentere kva som fungerer for å utvikle ei merkeordning, legg Thuen til. 


Prosjektet er tildelt ca. 28 millionar kroner, halvparten kjem frå Norges Forskningsråd. Mellomrom Arkitekturpsykologi står som prosjekteigar medan forskinga er forankra ved Høgskolen i Bergen. 

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS er initiativtaker og prosjekteier av SMAP. 

Artikkelen er skrevet av Ingrid Hope og publisert her: http://www.hib.no/forside-nyheter/smap/

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge