Ulike typer kontorløsninger

Ofte skilles det kun mellom "åpen" og "lukket" kontorløsning. I virkeligheten er det mer nyansert enn som så. 


Det finnes fordeler og ulemper med hver kontorløsning, og det er viktig at de ansatte med ulike behov blir hensyntatt, samtidig som arbeidsplassarkitekturen skal fremme bedriftens målsetninger.


Fleksibilitet er et viktig nøkkelord, og at løsningene tilrettelegger både for samhandlng og konsentrasjon. I tillegg er det viktig at brukerne føler seg hørt i planleggingen og har en positiv holdning til løsningene. Men det er ikke nødvedigvis slik at alle yrkesgrupper som krever en høy grad av konsentrasjon i sitt arbeid bør ha et eget cellekontor. Det er heller ikke slik at "åpne løsninger" automatisk fremmer samhandling. De fleste av oss har svært varierte arbeidsoppgaver i løpet av en dag. Våre spørreundersøkelser målt mot faktiske tellinger og tidsbruksundersøkelser viser at mange bruker mye mindre tid på individuelt konsentrert arbeid, enn det de selv oppfatter. 


I tillegg er det en rekke andre kvaliteter ved arbeidsplassarkitekturen som vil påvirke hvordan kontorløsningene fungerer.


For å skille ulike typer kontorløsninger bruker vi Christina Bodin Danielssons inndeling, som er følgende: 


1. Cellekontor: 1 person 

2. Delekontor: 2-3 personer

3. Små teamløsninger: 4-9 personer

4. Mellomstore teamløsninger: 10-24 arbeidsplasser

5. Store teamløsninger (landskap): 25 personer eller mer


Hva en velger kommer altså an på arbeidsoppgaver, kultur og bedriftens målsetninger. Vi har godt belegg for å si at de åpnere løsningene gir en økt teamfølelse, mens det kan bli vanskeligere å konsentrere seg på arbeidsplassen - avhengig av størrelse på landskap og muligheter for tilbaketrekning. Dersom en skal ha alternativ 3-5 som kontorløsning, er det viktig å tilrettelegge med multirom og med ulike soner, og at hver avdeling får tilpasset sine behov. Flere bedrifter ser da fordelen med å ikke ha faste plasser, men heller kunne velge til enhver tid hvor en ønsker å sitte. Da blir det også lettere å tilrettelegge for variasjon, og en kan selv velge om en vil sitte i en stillesone, teamsone, prosjektrom, møterom, osv. 


I de åpnere alternativene er det spesielt viktig å ivareta følgende kvaliteter: 


Regulerte siktlinjer

Romslig rundt arbeidsplassen

Mange smårom og variasjon i type soner tilgjengelig 

God akustikk

Estetikk, romfølelse og riktige materialer

Arealeffektivt

Klimavennlig

Inneklimavennlig


Et utdrag fra DN-artikkelen "Ekstrem oppussing på jobben" forklarer nærmere Bodin Danielssons funn :


"Ansatte med eget kontor er generelt mye mer fornøyde med kontormiljøet enn ansatte i alle andre kontortyper, hevder arkitekt og forsker Christina Bodin Danielsson i doktorgradsavhandlingen «The Office – An Exploratory Study» (2010).

Cellekontoret har bare ett svakt punkt: De sosiale aspektene ved kontormiljøet. Overraskende nok, ifølge Bodin Danielsson selv, kom det åpne, fleksible kontoret på annenplass i studien hennes, og var den kontorformen med lavest sykefravær generelt.


– En av årsakene til at fleksikontoret scorer bra på helse kan være at de ansatte har bedre mulighet til å jobbe hjemme når de ikke føler seg helt vel; smitte er et problem i åpne landskap, sier Bodin Danielsson, som nå forsker ved Stressforskningsinstitutet ved Universitetet i Stockholm.


En annen årsak kan være følelsen av kontroll, mener hun. Forutsetningen for at fleksikontoret skal fungere, er nemlig at de ansatte har gode muligheter til å trekke seg tilbake, på møterom og stillerom.


Hun mener ett stillerom per fem til åtte ansatte bør være tilfredsstillende, avhengig av arbeidsoppgavene.


– De ansatte må alltid ha tilgang på backup-rom, sier hun.

– Det gode fleksikontoret er altså ingen billig kontorform.


Bodin Danielssons studie bekrefter Telenors erfaringer, sier Katrin Skjong, kommunikasjonsansvarlig i Telenor Eiendom.


– Ansatte trives i åpne, fleksible løsninger, sier hun.


Da Telenor gjennomførte sin første evaluering svarte 80 prosent av de ansatte at de trivdes på det nye kontoret.


Undersøkelsen, utført av forsker og arkitekt Kirsten Arge på oppdrag fra Telenor, viste imidlertid at konsernet måtte finne bedre løsninger for konsentrert arbeid.


I dag har Telenor plassert støyete aktiviteter nær inngangen til arbeidssonene og kjøpt inn små, lydtette stillerom til fellesarealene. Å tilpasse hver arbeidssone etter oppgavene som faktisk skal utføres der, er en forutsetning for et godt resultat, mener Skjong.


– Om vi hadde bygget alle soner helt like hadde vi ikke lykkes med vår arbeidsplassmodell.


Når man skal planlegge et nytt kontor er det viktig å tenke gjennom hva man ønsker å oppnå, hvordan bedriften jobber i dag og hvordan man skal arbeide i fremtiden. Mellomrom bistår med både rådgivning, endringsprosessen med de ansatte og utforming av de fysiske lokalene. (Kontakt-lenke)Kilder: http://www.dn.no/d2/2014/01/01/ekstrem-oppussing-pa-jobben

Les også mer her: http://www.aftenposten.no/jobb/Svensk-studie-Jag-trivs-bst-i-ppna-landskap-5349877.html#.U15oC62Szah

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge